ثـميـن تـجـارت

گروه ثمین تجارت خاورمیانه با توانايی عرضه انواع آهن آلات صنعتی و فولادهای آلياژی پاسخ گوی بزرگی در تامين نياز گسترده ترين صنايع و مشاغل بزرگ از قبيل صنايع خودرو سازی، نفت، ابزار سازی، نيروگاهی و ساير صنايع ويژه در کشور می باشد

ثـميـن تـجـارت

گروه ثمین تجارت خاورمیانه با توانايی عرضه انواع آهن آلات صنعتی و فولادهای آلياژی پاسخ گوی بزرگی در تامين نياز گسترده ترين صنايع و مشاغل بزرگ از قبيل صنايع خودرو سازی، نفت، ابزار سازی، نيروگاهی و ساير صنايع ويژه در کشور می باشد

Previous
Next