شمش بلوم

مکان شما:

بلوم یا شمشه شبیه بیلت است ولی با عرض بیش از 15 سانتی متر یا به عبارتی سطح مقطع آن کمتر از 230 سانتی متر مربع می باشد. بلوم برای ساخت ریل، ناودانی، قوطی ،سپری ، تیرآهن و غیره کاربرد دارد.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
5/5